t);}else echo $result;}} ?> Ban đại diện cha mẹ học sinh